Rozliczanie podatków w Czechach i Polsce

Polscy pracownicy zatrudnieni w Republice Czeskiej mają możliwość skorzystania z licznych ulg i odliczeń od podatku dochodowego. Nasze biuro, bazując na wieloletnich doświadczeniach przygotuje rozliczenie podatku i ulg w Czechach oraz deklaracji PIT Z/G w Polsce.

Pracownik, który w roku podatkowym większość dochodów osiągnął w Republice Czeskiej lub jest czeskim rezydentem podatkowym może skorzystać z następujących ulg i odliczeń podatkowych.

Pracownik, który oprócz dochodów z zatrudnienia w Czechach osiągał równocześnie dochody z działalności gospodarczej ma obowiązek odprowadzania i rozliczania składek ubezpieczenia w Czechach (równocześnie będzie zwolniony ze składek w Polsce).

 

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania, znane są również jako kwoty wolne od podatku. Ustawa o podatku dochodowym wymienia ich kilka.

 1. Darowizny oraz oddanie krwi

Darowizny w formie przekazu pieniężnego lub daru materialnego przekazane fundacjom czy stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, ale także Policji, Straży Pożarnej czy partiom politycznym obniżają podstawę opodatkowania.

Jako darowiznę można też odliczyć zakup osobom niepełnosprawnym środków zdrowotnych nad ramy dofinansowania ich ze środków ubezpieczenia. Warunkiem odliczenia jest, aby łączna kwota darowizny dla jednej osoby była równa lub wyższa niż 1000 koron.

Jako darowiznę o wartości 2000 koron uznaje się oddanie krwi. W przypadku darowania organów do przeszczepu od osoby żyjącej podatkowa wartość daru wynosi 20 tysięcy koron.

Prawo do odliczenia darowizny przysługuje również spółkom prawa handlowego.

 1. Ulga odsetkowa na mieszkanie lub dom

Od podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć wartość odsetek z kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego. Jedynym warunkiem jest, aby dom lub mieszkanie znajdowało się na terytorium Unii Europejskiej.

 1. Ulga na ubezpieczenie emerytalne lub polisę na życie

Pozwala odliczyć do 24 tysięcy koron składek na ubezpieczenie emerytalne w prywatnym funduszu emerytalnym lub polisę na życie do 24 tysięcy koron (wcześniej obie kwoty wynosiły 12 tys. koron). Odliczeniu podlegają również składki płacone w zagranicznych funduszach, o ile warunki wypłaty środków są zbliżone do czeskich przepisów.

 1. Składki na organizacje pracownicze i związki zawodowe

 1. Egzaminy zawodowe i kwalifikacyjne

Od podstawy opodatkowania można odliczyć koszty egzaminów potwierdzających uzyskanie dodatkowego wykształcenia czy certyfikaty kompetencji zawodowych.

 

 1. Ulgi na badania naukowe

Ulga ta dotyczy przedsiębiorców

 

 1. Ulgi na wsparcie dla studentów

Ulga ta dotyczy przedsiębiorcówUlgi obniżające kwotę należnego podatku

 

Oprócz ulg odliczanych od podstawy opodatkowania (zwanych kwotami wolnymi od podatku) bezpośredniego od należnego podatku można odliczyć różne kwoty, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej.

 

 1. Ulga podstawowa

Ulgę podstawową wynoszącą 27840 koron może odliczyć każdy podatnik, który na terytorium Republiki Czeskiej posiada źródło dochodów z tytułu działalności gospodarczej, zatrudnienia, umów cywilnoprawnych oraz wynajmu.

 

2.Ulga na niepracującego małżonka

Jeżeli w danym roku podatkowym małżonek nie posiadał dochodów podlegających opodatkowaniu, ani w Polsce ani w Czechach jego ulgę w tej samej wysokości może odliczyć drugi z małżonków, który w całości ponosi ciężar finansowy utrzymania gospodarstwa domowego. Wysokość ulgi to 24840 koron.

 

 1. Ulga na osobę niepełnosprawną

Ulga ta dotyczy jak podatnika tak i małżonka i wynosi od 2520 do 16140 koron w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 

 1. Ulga studencka

Osoby zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, które równocześnie studiują zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i wocznie, a nie przekroczyły 26 roku życia mogą od podatku dodatkowo odliczyć 4020 koron. Granica wieku podnosi się do 28 roku życia w przypadku studiów doktoranckich.

 

 1. Ulga przedszkolna.

Podatnik, który wysyła dziecko do żłobka lub szkoły może odliczyć od podatku koszty (czesne) z tym związane, ale nie więcej niż 16200 koron w skali roku.

 

 1. Ulga na dziecko

Od należnego podatku można odliczyć również ulgę na dziecko. Jej wysokość zależna jest od ilości dzieci i wynosi:

- 15204 koron na pierwsze dziecko,

- 19404 koron na drugie dziecko, (wzrost o 3600 koron)

- 24204 koron na każde następne dziecko (wzrost o 7200 koron),

- dwukrotność kwoty na każde dziecko, które ma ciężki stopień niepełnosprawności

 

Za ciężki stopień niepełnosprawności uznaje się między innymi :

- utraty kończyn (w tym częściowe) lub ich ich poważne dysfunkcje,

- poważne choroby kręgosłupa i układu kostnego,

- inne chroniczne problemy ograniczające zdolność ruchową, w tym choroby układu krążenia,

- całkowita lub niemal całkowita utrata słuchu lub wzroku,

- choroby o podłożu neurologicznym lub psychiatrycznym, które ograniczają IQ poniżej 50 lub w sposób znaczny uniemożliwiają komunikację lub orientację (np. autyzm, alzheimer)

 

Koszty związane z rozliczeniem podatków
Przygotowanie i wysłanie deklaracji do urzędu skarbowego 100 PLN (lub 600 CZK)
Tłumaczenia dokumentów z jęz. polskiego 90 PLN (lub 500 CZK)
Przygotowanie deklaracji PIT 36 wraz załącznikiem Z/G o dochodach zagranicznych
150 PLN (lub 800 CZK)

 

Równocześnie w Polsce można rozliczyć ulgę na osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, internet oraz ulgę na dzieci (przy wspólnym rozliczaniu z małżonkiem).

W przypadku rozliczania polskiego PIT, klient zgadza się na przekazanie darowizny na cele wspierane w danym roku przez nasze biuro. W razie odmowy cena wszystkich usług podwaja się. 


business Dane kontaktowe

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

30.11.2022
PLN AUD 3.0307 PLN
PLN CZK 0.1916 PLN
PLN EUR 4.6684 PLN
PLN GBP 5.4151 PLN
PLN HUF 0.011449 PLN
PLN SEK 0.4272 PLN
PLN USD 4.5066 PLN
© 2010 - 2022 Jakub Piotr Sowiński