Hlavní stránka / Zprávy / Úlevy a daně v letech 2017-2018
Úlevy a daně v letech 2017-2018
úterý, 23 květen 2017

V roce 2017 došlo k významným změnám v předpisech týkajících se vypořádání a daní fyzických osob. Největší změna je v roce 2018. U lidí využívajících možnost paušálních nákladů je maximální paušální částka výrazně snížena. Zároveň byly znovu zavedeny daňové úlevy, které dříve nebyly k dispozici pro paušální částky.

Úlevy a daně v letech 2017-2018

V daňovém přiznání za rok 2017 bude moci poplatník použít aktuální paušální částku. Pokud se však rozhodne použít sazbu platnou v roce 2018, bude moci nyní využívat všech slev.

Navrhujeme klientům, kteří používají paušální formu vypořádání a jejichž roční příjem jasně přesahuje 1 000 000, - korun (~ 150 000 PLN), možnost rozdělení příjmu na manžela (manželky) nebo partnera (partnery) a nastavení druhé aktivity.

Od roku 2018 budou platit následující limity pro nezaznamenané náklady (paušální sazba):

 • 800 tisíc kroner (80% z 1 milionu) v řemeslných a zemědělských činnostech
 • 600 tisíc neregulovaných korun (60% z 1 milionu)
 • 400 000 korun (40% z 1 milionu) v svobodných povoláních regulovaných zvláštními předpisy (lékaři, právníci atd.)
 • 300 tisíc korun (30% z 1 milionu) za nájemné

Tato nepříjemná změna byla kompenzována možností odečíst všechny daňové úlevy, které byly dříve k dispozici pouze lidem, kteří se usadili na obecných podmínkách. Rovněž došlo k výraznému nárůstu výše daňových dobropisů.

Kredity základu daně

Kredity základu daně, známé také jako částky osvobozené od daně. Zákon o daních z příjmů uvádí několik z nich.

1. Dary a dárcovství krve

Dary ve formě převodu peněz nebo materiálního daru nadacím nebo sdružením, církvím a náboženským sdružením, ale také policii, hasičům a politickým stranám snižují daňový základ.

Jako dar můžete také odečíst nákup zdravotních prostředků pro osoby se zdravotním postižením nad prostředky, které dostanou z fondů pojištění. Podmínkou odpočtu je, aby celková částka daru pro jednu osobu byla rovna nebo vyšší než 1000 korun.

Dar v hodnotě 3 000 Kč se považuje za dar krve. V případě darování orgánů k transplantaci od živé osoby je daňová hodnota daru 20 000 korun. Dárci kostní dřeně si také mohou odečíst 20 000 korun.

Obchodní společnosti jsou rovněž oprávněny odečíst dar.

2. Úleva na úroku u bytu nebo domu

Daňový poplatník si může od základu daně odečíst hodnotu úroku z nemovitosti na bydlení nebo hypotéky. Jedinou podmínkou je, že se dům nebo byt nachází na území Evropské unie.

3. Úleva na starobní nebo životní pojištění
Umožňuje odečíst až 24 000 korun příspěvky na penzijní připojištění v soukromém penzijním nebo životním pojištění do 24 000 Kč (dříve obě částky činily 12 000 Kč). Odčitatelné jsou také příspěvky placené v zahraničních fondech, pokud jsou podmínky pro výplatu fondů podobné českým předpisům.

4. Příspěvky zaměstnaneckým organizacím a odborovým svazům

5 Kvalifikace odborné a odborné zkoušky
Náklady na zkoušky potvrzující získání dalšího vzdělání nebo osvědčení o odborné způsobilosti lze odečíst od základu daně.

6. Slevy na výzkum

7. Slevy na podporu studentů


Daňové úlevy

Kromě odpočtů daně odečtených od základu daně (známé jako částky osvobozené od daně), můžete odečíst různé částky podle vaší osobní situace.

1. Základní úleva
Základní úlevu ve výši 24840 Kč může odečíst každý poplatník, který má zdroj příjmy z podnikatelské činnosti na území České republiky, úmrtí propouštění, občanskoprávní smlouvy a pronájem.

2. Úleva pro nepracujícího manžela
Pokud manžel v daném daňovém roce neměl zdanitelný příjem, tj. od kterého si mohl sám odpočítat základní úlevu, jeho úleva v stejnou částku může druhý odečíst od manželů, kteří nesou veškeré finanční břemeno spojené s údržbou domácnosti. Výše úlevy je 24 840 Kč.

3. Úleva pro osobu se zdravotním postižením
Tato úleva se vztahuje jak na daňového poplatníka, tak na manžela/manželku a pohybuje se od 2 520 do 16 140 Kč v závislosti na stupni postižení.

4. Příspěvek na studenta
Osoby podnikající ve stejné době, které studují a jsou mladší 26 let, si mohou navíc odečíst 4020 korun z daně. V případě doktorského studia se věková hranice zvyšuje na 28 let

5. Předškolní příspěvek.
Daňový poplatník, který pošle dítě do školky nebo školy, si může od daně odečíst související náklady (školné), maximálně však 9 200 Kč ročně. < br />
6. Příspěvek na dítě
Příspěvek na dítě lze také odečíst od splatné daně. Její výše závisí na počtu dětí a je:
- 13404 Kč pro první dítě,
- 19404 Kč pro druhé dítě (nárůst o 3600 korun)
- 24204 Kč pro každé dítě následné dítě nárůst o 7 200 korun),
- dvojnásobná částka pro každé dítě s těžkým zdravotním postižením

Mezi těžká postižení patří:
- ztráta končetin (včetně částečných) nebo jejich závažné dysfunkce,
- vážná onemocnění páteře a kosterního systému,
- další chronické problémy omezující pohyblivost, včetně kardiovaskulárních onemocnění,
- úplná nebo téměř úplná ztráta sluchu nebo zraku,
- nemoci neurologického nebo psychiatrického původu, které omezují IQ pod 50 nebo významně brání komunikaci nebo orientaci (např. autismus, Alzheimerova choroba)

Úleva pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodli vyplatit zaměstnanci bonus ve formě příplatku k jeho investici do penzijních fondů mohou zahrnovat prémii do provozních nákladů. Takto vyplacený bonus není zahrnut do základu daně a pojistného na zaměstnance, pokud nepřesáhne částku 48 tis. PLN. korun. Pokud zaměstnavatel zaměstnance propustí nebo rezignuje na tuto formu výplaty bonusu, neztratí aktuální odpočty.

Poukazy na stravu jsou částečně osvobozeny od příspěvků a daně.

Zaměstnavatelé mají rovněž nárok na další příspěvky pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením.

Časopisy a noviny versus DPH

V roce 2017 dojde také ke změně sazby daně u novin a časopisů z 15% na 10%.

 

Úlevy na příspěvcích na sociální a zdravotní pojištění.

Výše ​​příspěvků na sociální a zdravotní pojištění závisí na výši příjmu, ale ve většině případů nemusí být nižší než prahová hodnota minimální částky stanovené v zákoně. V situacích uvedených v zákoně však může být podnikatel osvobozen od minimální sazby a bude platit příspěvky podle dosaženého příjmu, i když jsou to jen malé částky.

Z minimální sazby sociálního zabezpečení jsou osvobozeny:

 • důchodci dovršení důchodového věku a invalidní důchodci,
 • lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené,
 • lidé pečující o zdravotně postiženou osobu do 10 let s lehkým zdravotním postižením nebo bez ohledu na věk s těžkým zdravotním postižením,
 • studenti středních nebo vysokých škol do 25 let nebo doktorské studium do 27 let,
 • zaměstnanci, členové orgánů společnosti a další pevné odměny zaměstnaní v České republice, pobírající odměnu odpovídající alespoň měsíční sazbě minimální mzdy, ze které zaměstnavatel platí odvody.

Z minimální sazby zdravotního pojištění jsou osvobozeny:

 • lidé s vysokým stupněm postižení,
 • osobám, které dosáhly důchodového věku,
 • rodiče nebo opatrovníci dítěte mladšího 7 let a více, děti mladší 15 let, kteří se o ně starají celý den, kromě povinné školní docházky,
 • studenti středních nebo vysokých škol do 25 let nebo doktorské studium do 27 let,
 • lidé pobírající vdovský nebo sirotčí příspěvek nebo důchod a invalidní důchod,
 • lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené,
 • lidé pečující o těžce postiženou osobu,
 • zaměstnanci, členové orgánů společnosti a další pevné odměny zaměstnaní v České republice, kteří dostávají odměnu nejméně ve výši měsíční sazby minimální mzdy, ze které zaměstnavatel platí příspěvky.

 

 

 


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

14.07.2024
AUD 15.763 CZK
EUR 25.340 CZK
GBP 30.156 CZK
HUF 0.06463 CZK
PLN 5.956 CZK
SEK 2.205 CZK
USD 23.267 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński