Hlavní stránka / Zprávy / Datum prodeje a datum vydání ve světle zákona 235/2004 Sb.
Datum prodeje a datum vydání ve světle zákona 235/2004 Sb.
pátek, 23 listopad 2012

Problematika povinnosti vystavit fakturu a přiznat splatnou daň z přidané hodnoty (DPH/DPH) je definována v §21 až §26 uvedeného v názvu zákona. Nejdůležitějším pojmem v této části zákona je zároveň zdanitelné plnění, tj. Zdanitelné zvýhodnění.

Datum prodeje a datum vydání ve světle zákona 235/2004 Sb.

Článek 26 zákona o dani z přidané hodnoty požaduje, aby plátce vystavil fakturu (lit. daňový doklad - daňový doklad) do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelné činnosti (bod 1a ode dne provedení zdanitelného plnění ), v polském právu, datum akce označované jako datum prodeje. Stejný odstavec v následujícím bodě vyžaduje vystavení faktury nejpozději 15. den od přijetí platby.

Odstavec 21, předcházející §26, podrobně definuje okamžik přiznání daně za zdanitelné služby (činnosti), přičemž první věta má pro daný problém zásadní povahu. „Daň při odchodu je plátce povinen zaplatit v den, kdy je provedena zdanitelná činnost, nebo v den, kdy je platba přijata, s přihlédnutím k dřívějšímu datu, pokud zákon nestanoví jinak.“ p>

V případě dodání zboží se za den prodeje považuje:
a) den dodání při prodeji na základě kupní smlouvy mezi dodavateli,
b) den přijetí v ostatních případech,
c) den dražení v aukcích,
d) den získání práva užívat pronajaté zboží.

Na výše uvedená pravidla se vztahuje výjimka pro dodávky zboží uvnitř Společenství, kde je datem prodeje datum faktury, pokud je faktura vystavena před 15. dnem měsíce následujícího po odeslání nebo zahájení pohybu zboží. Jinak je datem prodeje 15. den následujícího měsíce. Z výše uvedeného vyplývá, že posledním prodejním místem je 15. den měsíce následujícího po zahájení dodávky zboží.

V případě dodávek služeb uvnitř Společenství se předpisy EU zákonodárce opět vrací k základní zásadě data prodeje služby nebo přijetí platby za ni a ukládá povinnost vystavit fakturu do 15 dnů.

U tuzemských dodávek budou mít přijaté faktury právo na odpočet nejdříve v den přijetí faktury.


business Kontaktní údaje

Sowinski.cz
Šafránice 555
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ8410083946

Telefon +420 774 68 24 00
account_balance_wallet Průměrný kurs valuty

15.07.2024
AUD 15.800 CZK
EUR 25.425 CZK
GBP 30.247 CZK
HUF 0.06494 CZK
PLN 5.982 CZK
SEK 2.203 CZK
USD 23.314 CZK
© 2010 - 2024 Jakub Piotr Sowiński